Giriş yapman ya da üye olman gerekiyor.


Fikir oluşturmak, desteklemek ya da yorum yapmak için bir Muhit hesabı oluşturman gerekiyor.

Oluşturuldu
0

“Maçka Demokrasi Parkı” ve "Ortaköy Vadisi"ni korumak

Yaya Bisiklet Trafik Ağaçlandırma Park Enerji Sosyal Etkinlikler Kültür ve Sanat Altyapı

Sorun

“Maçka Demokrasi Parkı” ve "Ortaköy Vadisi"ni tahrip edecek bir alt geçit ve kavşak inşaatı yasalara aykırı şekilde yürütülüyor. “Beşiktaş İlçesi, Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa Tünelleri Projesi ile ilgili İmar Planında belirtilen düzenlemeler, amaca uygun bulunmadığı ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile İstanbul 8. İdare Mahkemesinin, 30.11.2015 tarih ve E:2015/1501, K:2015/2482 sayılı kararı ile iptal edilmiş, karar Danıştay 13. Dairesi’nin 2016/499 Esas ve 2016/2869 Kararı tarafından onaylanarak kesinleşmiştir. Düzenlemelerin Ortaköy Kentsel Park Alanına dair kısmında kamu yararı bulunmadığına dair kesinleşmiş yargı kararı gözetildiğinde, benzer düzenlemeler için Maçka Parkı söz konusu olduğunda da kamu yararı bulunmayacağı aşikardır. İstanbul’un bugün her şeyden fazla ihtiyacı olan rekreasyon alanını yok eden, yeşil alanı azaltan ve kesinleşmiş mahkeme ve Danıştay kararına aykırı bu plan değişikliği, yürürlükteki Boğaziçi Kanunu’na ve Koruma Planlarının Yapımı ve değiştirilmesi ile İigili yönetmeliğe de, imar planlama esas ve ilkeleri ile şehircilik ilkelerine açıkça aykırıdır. Ayrıca yeni bir arter açarak, çevresinde trafik tıkanıklığı, gürültü ve hava kirliliği yaratacak bu kavşakların yapılmasında kamu yararı da bulunmamaktadır.

Çözüm

Bulunduğu Şişli ilçesi kentsel yoğunluk bakımından oldukça sorunlu bir alan olmakla beraber yeşil alan açısından da çok fakir bir kent alanıdır. Daha önce de gündeme gelen proje ile ilgili kentsel yeşil alanı azalttığı gerekçesiyle iptal kararları bulunmaktadır. Yukarıda açıklanan nedenlerle, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 854 Sayılı Kararı ile kabul edilen; “Beşiktaş İlçesi, Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa Tünelleri Projesi'ne ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 13.05.2016 tasdik tarihli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı”; daha önceki planlarda yer alan teknik ve sosyal altyapı alanlarının, yeşil alanl’na ilişkin itirazlarımızın değerlendirilerek arın, park ve sosyal gelişim alanlarının ve yolların korunması gerekiyor.

Ahmet
Ahmet Tirakioğuları

Yorumlar

02 Jun 2017 – 20:05

DannyAgildLP DannyAgildLP

Attention Required! | Cloudflare [url=http://acheterdufrance.com/]More info![/url]

GÖNDER